onze algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hiernavermelde algemene en bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Zij omvatten schikkingen die algemeen in het bedrijf worden toegepast en bepalen de gebruiken van toepassing tussen de leverancier en zijn opdrachtgever. Onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier.

OFFERTES EN BESTELLINGEN
Art. 1. – Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die het order heeft gegeven, onder leverancier degene die het order heeft aanvaard. Art. 2. – De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de Febelgra-indexatieformule wanneer de lonen en/of prijzen der grondstoffen stijgen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.
Art. 3. – Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.
Art. 4 – Prijzen van offertes en bestellingen zijn geldig tenzij de belasting op verspreiding drukwerk procentueel verhoogd met minimaal 3% gemiddeld, te rekenen over de gemeentes waarin Blits Magazine verspreid wordt.

REPRODUCTIERECHTEN
Art. 5. – De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
Art. 6. – Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ’t even welke vorm en met even welk procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz. maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.
Art. 7. – Zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, vóór of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

ZETSEL, DRUKPROEVEN EN ORDER TOT AFDRUKKEN
Art. 8. – De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
Art. 9. – Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
Art. 10. – De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundig- of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzingingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
Art. 11. – Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING
Art. 12. – Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productieelementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen,… bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier.

LEVERINGSTERMIJN
Art. 13. – Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht kunnen beïnvloed worden, worden deze bij benadering opgegeven, en dienen deze beschouwd als inspanningsverbintenis. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht op schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen, materieel, enz. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt.

PERIODIEKEN – OPZEG
Art. 14. – De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. eenopdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
Opzeggingstermijn:
– 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard en met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500 euro.
– 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 euro.
– 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer boven 25.000 euro of meer.

AFWIJKINGEN
Art. 15. – Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften, algemene voorwaarden en gebruiken voorzien de volgende te aanvaarden, afwijkingen:
a) het leveren van 10 tot 20 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling.
b) een speling van 8 % minder of meer van de mikrometrische opgelegde dikte van het papier of karton.
c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton.
d) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. In geval de koper een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een mikrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbele bereiken van de onder a), b) en c) vermelde grenzen.
Art. 16. – Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 17. – Alle prijzen worden ter goeder trouw opgesteld. Echter, als het voorvalt dat de kost van verspreiding, druk of een belasting onvoorzien met meer dan 5% zou stijgen binnen één jaargang, dan heeft de leverancier het recht de prijs navenant aan te passen of de opdracht te annuleren.
Ingeval van annulatie is de leverancier geen schadevergoeding verschuldigd.
Art. 18. – Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 kalenderdagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.
Art. 19. – Bij klachten in verband met bedeling zal de leverancier alles in het werk stellen wat in haar mogelijkheden ligt om tot een oplossing te komen. Daarbij dient de leverancier te beschikken over de nodige adressen om de bedelingsfirma te kunnen informeren, met een minimum van 5% van de totale oplage. De compensatie die de leverancier aan de opdrachtgever geeft kan nooit hoger zijn dan de compensatie van de bedelingsfirma. De leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade oa winstderving die daaruit voortvloeien.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICO
Art. 20. – Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn.

BETALING – BEVOEGDHEID
Art. 21. – Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier op de overeengekomen vervaldag. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de rente voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, alsook een bijkomende schadevergoeding, die conventioneel en forfaitair wordt vastgesteld op 12% van het factuurbedrag in hoofdsom met een minimum van 50 euro. Dit bedrag dekt enkel de eigen administratiekosten van de leverancier. Indien de leverancier kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger liggen, zal het werkelijke bedrag verschuldigd zijn. Indien, op verzoek van de leverancier, een aanmaning verstuurd wordt door een gerechtsdeurwaarder zijn de kosten daarvan eveneens conventioneel ten laste van de opdrachtgever-klant, overeenkomstig het tarief door de Koning bepaald en door de gerechtsdeurwaarder aan de leverancier aangerekend. De partijen zijn het eens dat deze kosten geen dubbel gebruik uitmaken met het hoger vermelde schadebeding. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.
Art. 22. – Ingeval van facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na totale levering. Ingeval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
Art. 23. Ingeval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, houdt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te ontbinden.
Art. 24. – Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.
Art. 25. – Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor het arrondissement Ieper. Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden toepassing vinden, worden beheerst door het Belgisch recht.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
De leverancier is gerechtigd op ieder ogenblik de opdracht te annuleren of stop te zetten en dit op grond van ongunstige inlichtingen omtrent de liquiditeit en/of de solvabiliteit van de opdrachtgever of omdat de opdracht niet binnen het imago van de leverancier past. De leverancier hoeft de beslissing niet te motiveren. Wanneer op het ogenblik van de annulatie de opdracht reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de leverancier het recht het reeds uitgevoerde werk te factureren. Materiële vergissingen bij de bestelling of bij de facturatie kunnen op initiatief van de leverancier steeds rechtgezet worden. De verplichtingen door onze vertegenwoordigers aangegaan verbinden ons slechts wanneer zij niet binnen de dertig dagen na de overeenkomst door ons werden geannuleerd.